Eurozone

Aviso legal

Este sitio é propiedade de Redenasa TV S.L., que ten enderezo en Rúa Ramón Cabanillas 8 - 1ºF, 15701 Santiago de Compostela (Galiza), e NIF B70245477. O correo electrónico de Redenasa TV S.L. é info@redenasa.tv.

Redenasa TV S.L recolle os datos persoais dos usuarios e usuarias rexistradas na web Rede Nasa. Estes datos non se lle cederán nunca a terceiros, e só se empregarán dentro dos fins comerciais da Nasa e para proporcionar beneficios aos propios usuarios e usuarias rexistradas.

Os usuarios e usuarias teñen dereito a modificar ou suprimir os seus datos de carácter persoal. Para facelo poderá optar ou polo procedemento directo a través da web, ou ben por medio do envío dun correo electrónico debidamente identificado a info@redenasa.com. Para máis información, podes consultar a lei española de Protección de datos.

Se o que estás buscando é información sobre os propietarios dos contidos deste blog, hai unha seccionciña específica para falar de licenzas.